Regulamin

 

Regulamin określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

CASTELLANISHOP.PL (dalej jako „SKLEP”).    

   Sklep Internetowy CASTELLANISHOP.PL  dba o prawa Konsumenta.

 • Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.
 • W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „WARUNKAMI OGÓLNYMI” /„REGULAMINEM”) zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulują ofertę i sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.castellanishop.pl (zwanej dalej „STRONĄ”);
 • Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klientki/ci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem castellanishop.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientką/em;
 • Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy;
 • Klientki/ci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem zakładki „Regulamin” umieszczonej na Stronie internetowej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk;
 • Ogólne Warunki mają zastosowanie i regulują wszystkie umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Strony;
  • Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie; w związku z tym wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z powyższym przed dokonaniem każdego zakupu;
  • W każdym przypadku do każdej sprzedaży ma zastosowanie wersja Ogólnych Warunków obowiązująca w dniu wysłania zamówienia;
  • Ogólne Warunki obowiązują niezależnie od narodowości Użytkownika, pod warunkiem, że dostawa produktów następuje w jednym z Krajów, w których Strona prowadzi sprzedaż internetową.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
i rejestracja konta
§ 5 Płatności
§ 6 
Przyjmowanie i realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11 
Dane osobowe i polityka prywatności
§ 12 
Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1. DEFINICJE:

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokonana jego wysyłki w sposób wybrany przez Klientkę/a.

 

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


DOSTAWCA - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 

HASŁO – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 4 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klientkę/a przy okazji Rejestracji. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klientkę/a z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient/ka, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klientki/a doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.

 

KONTO – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 


KLIENTKA/KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie, zwani „KLIENT

 

KONSUMENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.


KOSZYK – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

 

KUPUJĄCY – każdy podmiot kupujący w Sklepie.


REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.castellanishop.pl.


REJESTRACJA –przypisanie osobie, która wyraża wolę korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą ją identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się”  i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami.

 

SKLEP – sklep internetowy CASTELLANISHOP.PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://castellanishop.pl


SPRZEDAWCA/ADMINISTRATOR – Aneta Sokołowska, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „CASTELLANI Aneta Sokołowska”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5381206131, nr REGON 430794949, z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa.

 

TOWAR – produkty prezentowane i opisane w Sklepie Internetowym, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Klientką/em za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klientki/a składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

 

 • 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

 

 • Adres pocztowy:

            CASTELLANI Aneta Sokołowska

 1. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa
 1. Osoby chcące korzystać z funkcjonalności Sklepu powinny dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
 • komputer osobisty albo urządzenie mobilne (telefon, tablet) oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
 • system operacyjny Windows, Android, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,
 • sprawne łącze z siecią Internet.
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klientkę/a aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientkom/Klientom złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia, ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.
 3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych Klientki/ci powinny/i zaopatrzyć swój komputer lub urządzenie mobilne podłączone do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klientki/a. Klientka/Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientki/ów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są a dysku twardym ich urządzenia końcowego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientek/ów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klientki/a oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientek/ów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient/ka może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 • 4. ZAKUPY W SKLEPIE I REJESTRACJA KONTA:
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
 4. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Klient Sklepu zobowiązany jest do respektowania treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie do użytku własnego oraz do przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku a także do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 7. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 8. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 9. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 1. W celu utworzenia konta w Sklepie internetowym, Klientka/Klient jest zobowiązana/y dokonać bezpłatnej prawidłowej rejestracji:
 2. w zakładce „Rejestracja” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon oraz ustalić Hasło do konta,
 3. po zapoznaniu się, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Klientkę/Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez nią/niego oświadczeń o następującej treści:
 5. zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 6. dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
 7. oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
 8. zapoznałem się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klientka/Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klientki/a, zaś Klientka/Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 10. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

 • 5. PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności Blue Media.
 3. za pobraniem przy dostawie Towaru - płatność do rąk Dostawcy w momencie dostawy Towaru,
 4. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 48 1020 1169 0000 8502 0252 3397 w terminie 1 dni od daty potwierdzenia przez Klientkę/a złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,
 5. za pośrednictwem karty kredytowej,
 6. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

Realizacja zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 a), c), d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie … Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Ceny towarów podane na stronie są cenami towaru brutto.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 • 6. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia, jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientek/ów są sporządzane w języku polskim.
 3. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.
 4. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klientkę/a oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientką/em.
 6. Zamówienia składane przez Klientkę/a są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.
 7. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klientka/Klient dokonuje:
 8. wyboru Towarów,
 9. wyboru sposobu dostawy Towarów,
 10. określenia adresu dostawy Towarów,
 11. deklaracji w przedmiocie woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.
 12. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klientkę/a o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.
 13. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klientkę/a o sposobie porozumiewania się z Klientką/em, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).
 14. Proces składania zamówienia zakończony jest przez Klientkę/a poprzez potwierdzenie ostatecznego zamówienia.
 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klientkę/a informacji określonej w ust. 10 tj. potwierdzenia zamówienia.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w tym drogą telefoniczną.
 17. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientce/owi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.
 18. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 19. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 20. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 21. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 22. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 23. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w Dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klientkę/a.
 25. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klientkę/a i kuriera.
 26. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej FURGONETKA. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedający gwarantuje pełen zwrot kosztów zamówienia, pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
 3. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić lub przesłać bezpośrednio na adres:
 • CASTELLANI Aneta Sokołowska
 1. Puławska 42E lokal W15

05-500 Piaseczno

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 • 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • 9. REKLAMACJE
 1. Umową Sprzedaży objęte są fabrycznie nowe produkty, które spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.  Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klientki/a, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w niniejszym Regulaminie tj.

CASTELLANI Aneta Sokołowska

 1. Puławska 42E lokal W15

05-500 Piaseczno

 

W wypadku Klientki/a będącej/ego Konsumentką/em oraz Przedsiębiorczyni/ z uprawnieniami Konsumentki/a, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Do paczki należy dołączyć opis reklamacji, przy czym można skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu.

 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji Towaru w przypadkach zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu wyznaczonego w regulaminie lub dostarczenia do Sklepu Towaru, którego wada powstała w wyniku codziennego użytkowania produktu, jego eksploatacji, a nie jego fabrycznie zaistniałej wady.
 5. Jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Klienta obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy), Sprzedający może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt.
 6. Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny. Jeżeli wymiana produkt na wolny od wad albo naprawienie produktu a zgodnie z żądaniem Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedający może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył/a oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tych terminach Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 

 • 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 • 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI:
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora 
  a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazane do firm kurierskich.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Do umowy zawieranej poprzez Sklep internetowy stosuje się prawo polskie.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 2. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem …….. 2022 r. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

FORMULARZ ZWROTU ODSTĄPIENIA OD UMOWY]                                                                                                        (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Formularz należy wypełnić i odesłać - tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy na adres:

CASTELLANI ul. Puławska 42E lokal W15, 05-500 Piaseczno

lub na adres e-mail:  contact@castellanishop.pl w tytule podając nr zamówienia.

 

- Ja/My(*) ................................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży - Zamówienie nr: ................................................

następujących rzeczy(*) (Nazwa - Kod produktu - Rozmiar - Cena)

 1. ......................................................................................................................................................................

  2. ......................................................................................................................................................................

  3. ......................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

........................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): 

........................................................................................................................................................................


- Adres Konsumenta (-ów): 

........................................................................................................................................................................

- Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy - Nr Konta Bankowego:

........................................................................................................................................................................

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)  

 

.......................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

ADRES ZWROTÓW I REKLAMACJI TOWARU:

CASTELLANI

 1. Puławska 42E lokal W15 05-500 Piaseczno

 

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: contact@castellanishop.pl

Telefon:  +48 600 724 967  (od  poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl